Produkter

REGELVERK
för transport av farligt gods

ADR-S 2023 (MSBFS 2022:3) transport av farligt gods på väg och i terräng
RID-S 2023 (MSBFS 2022:4) transport av farligt gods på järnväg
IATA Dangerous Goods Regulations DGR 2023 transport av farligt gods i luften
IMDG code 2023 transport av farligt gods till sjöss samt supplement

Beställ Ditt exemplar av gällande transportregelverk. Vi tillhandahåller givetvis också stående order, så att nya utgåvor sänds till Dig när de utges.

Även annan speciallitteratur på området transport av Farlig Gods finns att beställa hos oss.

VARNINGSETIKETTER för transport av farligt gods

Varningsetiketter och storetiketter för kollin och fordon för alla transportslag. Självhäftande och magnetfolie.

TRANSPORTDOKUMENT för FARLIGT GODS

Shippers Declaration för flygtransport
Formulär för deklaration av farligt gods i luften.

Multimodal Dangerous Goods Form
Multimodalt formulär för deklaration av farligt gods på väg,
järnväg och med båt.

FöRPACKNINGAR & FöRPACKNINGSMATERIAL

Inner- och ytterförpackningar, tejper, förpackningsmaterial mm.

SKYLTAR & UTRUSTNING

Skyltar för fordon och containrar – självhäftande, på skivor och magnetfolie mm.


Personlig skyddsutrustning, brandsläckare mm.