Tjänster

Säkerhetsrådgivare för farligt gods | Extern | Intern

Vi tillhandahåller Tjänsten Säkerhetsrådgivare för farligt gods och innehar kompetens för samtliga transportslag.  

Önskar man utbilda en egen intern säkerhetsrådgivare, så kan vi erbjuda komplett utbildningsprogram. Företaget har all möjlighet att välja vilket som passar verksamheten bäst.

Vi fungerar också som stöd åt säkerhetsrådgivare, oavsett om man är en eller flera, extern eller intern på ett företag.

Råder osäkerhet om verksamheten omfattas av kravet på säkerhetsrådgivare för farligt gods ?

Vill Ni ha säkerhetsrådgiveriet som en extern eller intern funktion?

Välkommen att kontakta oss, så reder vi ut begreppen.

Instruktioner | Rutiner för Farligt Gods | Checklistor

Vi tar dagligen fram Instruktioner, Checklistor och Rutiner anpassade för just våra kunders farliga gods och aktuella situation och utifrån de transportslag som behövs. Med hjälp av dem säkerställs en korrekt hantering och transporter som flyter på smidigt och inte orsakas av onödiga stopp.

Farligt Gods Rådgivning

Farligt Gods hantering och Farligt Gods transporter är begrepp som inrymmer en mängd förfaranden. Det ställs en hel del krav på de företag som är involverade. Allt ifrån klassificering, krav på rätt förpackningssätt, lagringsbestämmelser till märkning och/eller etikettering. Bestämmelser finns också för hur man utfärdar transportdokumenten och vad man skall tänka på när man anlitar en annan part för själva transporten. Transportören skall också uppfylla bestämmelser som den ansvarar för, t ex lastning, lossning, separationsbestämmelser mm.

Vi är gärna med och bygger upp farligt gods hanteringen från grunden, när det är möjligt. Många gånger är det så att man redan har en mängd bra rutiner och dokumenterade förfaranden, som man istället kan uppdatera och göra aktuella.  

Ni kanske behöver hjälp att lösa enskilda transportproblem och situationer löpande eller se över hela er hantering?  

Berätta för oss hur Ni vill ha det!

Jourtjänst | Emergency Contact | 

Jourtjänst
För våra avtalskunder erbjuder vi jourtjänster, en populär lösning t.e.x. vid arbetstoppar, semestertider och vissa perioder där man behöver extra assistans på området transport av farligt gods

Emergency Contact
Vi erbjuder dygnet-runt-passning av farligt gods sändningar, exempelvis de som kräver ett Emergency Response Telephone Number

Säkerhetsdatablad | 
Märkning av kemiska produkter | Klassificering

Säkerhetsdatablad & Märkning
Utformning av säkerhetsdatablad och märkning enligt gällande föreskrifter

Klassificering
Klassificering enligt transportbestämmelserna i
ADR/RID, IMDG och DGR
Klassificering ur hälso- och miljösynpunkt
Klassificering av brand- och explosionsrisker
Klassificering av farligt avfall

Riskbedömningar