Kategorier
NYHETER/FARLIGT GODS

Nytt regelverk IATA DGR 65th Ed 2024

Vill Du beställa nya regelverket för transport av farligt gods i luften?

De finns för omgående leverans.

Maila till info@activesafety.se, så hjälper vi er!

Kategorier
NYHETER/FARLIGT GODS

Farligt gods och påverkan av coronaviruset

I den rådande situationen finns nu tillfälliga lättnader som innebär en förlängd giltighetstid för ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare. Dessutom införs tillfälliga bestämmelser för fordon och tankar som används för farligt gods som gör det möjligt att använda tankar och fordon längre tid innan den återkommande, mellanliggande eller årliga tekniska kontrollen ska ske.

Samlad information från och av MSB:

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/farligt-gods/farligt-gods-och-paverkan-av-coronaviruset/

Kategorier
NYHETER/FARLIGT GODS

Förlängning av farligt gods utbildningars giltighet

I syfte att minska smittspridningen av coronaviruset SARS-CoV-2, har Transportstyrelsen beslutat förlänga farligt gods utbildningars giltighet. TS beslutar om undantag gällande repetitionsutbildning för transport av farligt gods på flyg inom 24 månader. Man får skjuta upp sin repetitionsutbildning t.om. den 20 juli 2020.

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/om_oss/vart-uppdrag-och-arbetssatt/coronaviruset-covid-19/beslut-farligt-gods-andra-an-flyg-och-helikopteroperatorer.pdf

Kategorier
NYHETER/FARLIGT GODS

Klassificering av frätande ämnen och blandningar för transport

https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/februari/klassificering-av-fratande-amnen-och-blandningar-for-transport/

Publicerad av MSB: 6 februari 2020 kl. ,09:28

Klassificering av frätande ämnen och blandningar för transport

Det har skett vissa förändringar i bestämmelserna gällande klassificering av frätande ämnen och blandningar för transport i 2019 års utgåvor av ADR och RID. I avsnitt 2.2.8 har nya kriterier och alternativa metoder för klassificering införts.

De ändrade bestämmelserna har utvecklats genom internationellt arbete med syftet att öka överensstämmelsen av kriterierna för frätande ämnen vid transport i förhållande till kriterier för hantering (inklusive lagring och överlåtelse) enligt CLP-förordningen inom Europa.

Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet i Sverige för bestämmelser om hantering. Trots ändringarna i ADR/RID finns fortfarande vissa skillnader. För ämnen och blandningar som redan anges i transportreglerna, dvs. när det redan finns ett angivet UN-nummer, ska den befintliga transportklassificeringen med fastställda förpackningsgrupper bibehållas oavsett de nya kriterierna. Detta eftersom inplacering i förpackningsgrupperna har genomförts på erfarenhetsunderlag, se delavsnitt 2.2.8.1.4.3. Det gör att klassificeringen fortfarande kan skilja mellan transport och hantering.

I avsnitt 2.2.8.1.6 har alternativa metoder införts för att möjliggöra bestämning och tilldelning av förpackningsgrupper för blandningar utan att djurtester behöver genomföras. En kortfattad generell beskrivning av de alternativa metoderna för bestämning av blandningars frätande egenskaper på hud innebär enligt Figur 2.2.8.1.6.1: Stegvis metod för klassificering och tilldelning av förpackningsgrupp till frätande blandningar att de gällande kriterierna i 2.2.8.1.5 ska beaktas i första hand när testdata finns. Därefter görs bedömningar enligt överbryggningsprinciperna i 2.2.8.1.6.2 och slutligen får beräkningsmetoden i 2.2.8.1.6.3 användas som ett sista alternativ när det gäller att tilldela förpackningsgrupp eller fastställa att ämnet inte är frätande på hud.

Visa större bild

Ytterligare en parameter som måste beaktas när det gäller transportklassificering av ett ämnes frätande egenskaper är korrosionshastighet på metall, se 2.2.8.1.5.3 (c) (ii). Denna egenskap beaktas inte alls i överbryggningsprinciperna och i beräkningsmetoden (och inte heller i CLP-förordningen). Därmed är dessa båda metoder ofullständiga när det gäller att fatta beslut om att blandningen inte har frätande egenskaper och därmed kan uteslutas från klass 8 vid en klassificering för transport.

För de ämnen, blandningar och lösningar som nämns i transportregelverken (ADR/RID), finns tyvärr inga koncentrationsgränser angivna i de flesta fall. Detta gör det svårare att bestämma när en viss förpackningsgrupp ska användas för ett utspätt ämne eller blandning eller var gränsen går mellan t.ex. förpackningsgrupp II och III. Detsamma gäller bestämning av vid vilken koncentration ämnet upphör att vara frätande. För många vanliga ämnen och blandningar finns oftast t.ex. testdata, erfarenhetsunderlag, annan litteratur och säkerhetsdatablad som innehåller information om de frätande egenskaperna. Vid fastställande av frätande egenskaper och förpackningsgrupper, ska sådant underlag användas i första hand. Beräkningsmetoden ska användas som ett sista alternativ. Dessutom behöver de frätande egenskaperna på metall beaktas separat.

När det gäller beräkningsmetoden i 2.2.8.1.6.3 finns några beräkningsexempel och hjälpfigurer införda i 2.2.8.1.6.3.5. Vid de internationella diskussionerna om kriterierna för frätande egenskaper användes följande dokument där flera exempel visas som underlag, vilka kan vara till hjälp vid klassificering och fastställande av förpackningsgrupper för frätande ämnen och blandningar:

Dokument på UNECE:s webbplatsNedan anges ett exempel på fråga som kan uppstå när en transportklassificering ska göras utifrån en fastställd klassificering enligt CLP-förordningen.

Fråga: En 60%-ig lösning av salpetersyra har enligt CLP-förordningen klassificerats som frätande och till farokategori 1A. Hur ska lösningen klassificeras vid transport?

Svar: I ADR finns en fastställd transportklassificering för salpetersyra. I tabell A i kapitel 3.2 anges förpackningsgrupp (PG) II för UN 2031 SALPETERSYRA med mindre än 65% ren syra. För transport gäller därmed PG II även om blandningen har 1A enligt CLP-förordningen.

Kategorier
NYHETER/FARLIGT GODS

Vid transport av coronavirus (nCov)

https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/januari/transport-av-coronavirus-ncov/

Publicerad av MSB: 30 januari 2020 kl. , 13:44

Vid transport av coronavirus (nCov)

MSB och Folkhälsomyndigheten informerar om gällande bestämmelser för transport av det nya coronaviruset.

Patientprover som misstänks innehålla viruset ska klassificeras som UN 3373, Biologiskt ämne, kategori B och för detta UN-nummer ska förpackningsinstruktion P650 följas.

Däremot för kulturer (dvs odlat material) gäller klassificering som UN 2814, Smittförande ämne, kategori A och då ska förpackningsinstruktion P620 tillämpas.

Alla bestämmelser som gäller för dessa två UN-nummer i ADR-S/RID-S måste följas vid transport.

Mer information om transport av patientprover och kulturer ges i foldern ”Packa provet rätt”.

Foldern ”Packa provet rätt” på Folkhälsomyndighetens webbplatsMSB och Folkhälsomyndigheten bedömer att avfall som uppkommit i samband med hantering av patient kan klassificeras som kategori B och transporteras som UN 3291. Transportbenämningen är medicinskt avfall n.o.s om det kommer från sjukvårdsinrättning, annars ska benämningen  smittförande avfall, ospecificerat, n.o.s användas.

Om det däremot rör sig om avfall som innehåller odlat eller på annat sätt koncentrerat nCoV så ska det klassificeras som kategori A UN 3549 . Myndigheterna kan inte se hur sådant skulle uppstå i annat än forskningssammanhang och då är det inte aktuellt för transport.