Utbildningskrav

Alla berörs

Varje person som är sysselsatt med transport av farligt gods hos t.ex. avsändare, transportörer och mottagare skall utbildas i de farligt gods bestämmelser som är relevanta för de arbetsuppgifter man har och de ansvarsområden man omfattas av.

T.ex. arbetsuppifter som innebär att man klassificerar, förpackar, märker, etiketterar, dokumenterar, mottar, lastar eller lossar farligt gods.

När ska utbildning ges?

Utbildningen ska erhållas innan ett ansvarsåtagande sker som avser transport av farligt gods.

Kunskapsprov

För säkerhetsrådgivare och fordonsbesättning gäller ytterligare utbildningskrav, samt att man dessutom måste examinera sig, vilket innebär skriftliga prov med ett visst krav på resultatet. Efter godkänd examination erhåller man ett utbildningsintyg med en viss giltighetstid.

Goda kunskaper

Utbildning och kunskap är en ständig process. För att upprätthålla en hög säkerhetsnivå och engagemang från alla involverade krävs att man ständigt har farligt gods på agendan. Dessutom finns krav i lagstiftningen på att man regelbundet skall uppdatera kunskap och ta hänsyn till att bestämmelserna revideras i regelverken.

Välj ur kursutbudet